تسمه تایم سوراخ دار

تسمه تایم مدار بسته سوراخ دار

تسمه تایم مدار بسته سوراخ دار

تسمه تایم مدار بسته سوراخ دار

تسمه تایم مدار بسته سوراخ دار

تسمه تایم مدار بسته سوراخ دار و

تسمه های سوراخ دار مخصوص صنایع دستمال کاغذی